صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

شماره حساب بانک پاسارگاد - 1-49004900-140-207

 

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده کوتاه مدت IR090560082981003938177001 829-810-3938177-1
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت IR090560082981003938177001 829-112-3938177-1
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت IR090560082981003938177001 829-111-3938177-1
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت IR630560082911103938177002 829-111-3938177-2
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR300570020781049004900101 207-9012-49004900-16
بانک آینده ظفر ۰۳۰۵ سپرده بلند مدت IR590550014785006856333001 0403611165008
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده کوتاه مدت IR530780100610810707074598 1006-10-810-707074598
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR530780100610810707074598 1006-60-925-938
بانک رفاه پونک ۱۰۸۶ سپرده بلند مدت IR220130100000000337327427 337327427
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR530780100610810707074598 1006-60-925-000000538
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت IR410640011099671003495001 829-111-3938177-3
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR520570020790149004900317 207-9012-49004900-17
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR300570020781049004900101 207-9012-49004900-18
بانک اقتصاد نوین اسفندیار ۱۴۷ سپرده بلند مدت IR600550014728306856333005 147-283-6856333-6
بانک اقتصاد نوین اسفندیار ۱۴۷ سپرده بلند مدت IR600550014728306856333005 147-283-6856333-7
بانک اقتصاد نوین اسفندیار ۱۴۷ سپرده بلند مدت IR600550014728306856333005 147-283-6856333-8
بانک اقتصاد نوین اسفندیار ۱۴۷ سپرده بلند مدت IR600550014728306856333005 147-283-6856333-9
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR960570020790149004900301 207-9012-49004900-19
بانک دی خیابان فرشته ۰۱۲۴ سپرده بلند مدت IR180660000000405892779001 0405892779001
بانک دی خیابان فرشته ۰۱۲۴ سپرده بلند مدت IR100660000000405893870007 0405893870007
بانک اقتصاد نوین اسفندیار ۱۴۷ سپرده بلند مدت IR220550014728306856333010 147-283-6856333-10
بانک آینده ولیعصر - ساعی ۰۳۲۹ حساب جاری IR120620000000101201736002 0101201736002
بانک آینده ولیعصر - ساعی ۰۳۲۹ سپرده بلند مدت IR600550014728306856333005 0403833537000
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR850570020790149004900305 1006/60/925/000000715
بانک رفاه پونک ۱۰۸۶ سپرده بلند مدت IR220130100000000337327427 340199003
بانک آینده ظفر ۰۳۰۵ سپرده بلند مدت IR590550014785006856333001 0403860560000
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0414-60-332-000000332
بانک آینده ظفر شرقی ۰۳۰۵ سپرده بلند مدت IR590550014785006856333001 0403874940002
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0414-60-332-000000342
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0414-60-332-000000357
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR150752041460332000000371 0414-60-332-000000371
بانک گردشگری سیدجمال الدین اسدآبادی ۱۱۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 111.1405.1003495.1
بانک گردشگری سیدجمال الدین اسدآبادی ۱۱۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 111.1405.1003495.2
بانک رفاه پونک ۱۰۸۶ سپرده بلند مدت IR220130100000000337327427 343125900
بانک پاسارگاد میدان هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR960570020790149004900301 207-9012-49004900-20
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR410570020790149004900321 207.9012.69006900.21
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR140570020790149004900322 207.9012.69006900.22
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR840570020790149004900323 207.9012.69006900.23
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده کوتاه مدت IR200550020685006856333001 206-850-6856333-1
بانک پاسارگاد میدان هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 207-9012-49004900-24
بانک گردشگری سیدجمال الدین اسدآبادی ۱۱۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 111.1234.1003495.1
بانک تجارت شیخ بهایی ۲۲۰۰ سپرده کوتاه مدت IR300180000000000220410226 220410226
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 207.9012.49004900.25
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 207.420.49004900.1
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 207.420.49004900.2
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR810752041460332000000541 0414-60-332-000000541
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-332-000000548
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-332-000000550
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-332-000000553
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR200550020685006856333001 206.283.6856333.1
بانک کشاورزی ممتاز احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده کوتاه مدت IR540160000000001043964854 1043964854
بانک کشاورزی ممتاز احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1043994119
بانک کشاورزی ممتاز احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1044234907
بانک گردشگری سیدجمالالدین اسدآبادی ۱۱۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 111.333.1003495.1
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR210752041460345000000015 0414-60-345-000000015
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 206.283.6856333.2
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده کوتاه مدت IR570570020790149004900324 207.303.49004900.1
بانک گردشگری مرزداران ۱۶۱ سپرده کوتاه مدت IR040640016199671003495001 161.9967.1003495.1
بانک گردشگری مرزداران ۱۶۱ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 161.1405.1003495.1
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0414-60-345-000000205
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نيروي هوائي ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR750550020628306856333003 206-283-6856333-3
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 206-283-6856333-4
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR680752041460357000000119 0414-60-357-000000119
بانک گردشگری مرزداران ۱۶۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 161-1405-1003495-2
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0414-60-357-000000126
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 1006-60-935-000000075
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 1006-60-935-000000077
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 1006-60-935-000000079
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 0414-60-386-000000045
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR850570020790149004900305 1006-60-935-000000083
بانک کشاورزی ممتاز احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 1058011485
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR850570020790149004900305 0414-60-386-000000080
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده کوتاه مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000091
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-386-000000102
بانک کشاورزی ممتاز احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 1058952740
بانک ملی شعبه پارک ۱۸۳ سپرده کوتاه مدت IR070170000000230280227005 0230280227005
بانک ملی شعبه پارک ۱۸۳ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 04-21319277-00-1
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نيروي هوائي ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR850570020790149004900305 206-283-6856333-5
بانک گردشگری مرزداران ۱۶۱ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 161-1405-1003495-3
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 0414-60-386-000000113
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0414-60-332-000000148
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نيروي هوائي ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 206-283-6856333-6
بانک پاسارگاد میدان هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 207-307-49004900-1
بانک کارآفرین ونک ۵۳۰۰۰۹۱ سپرده کوتاه مدت IR180530000000201638434601 0201638434601
بانک کارآفرین ونک ۵۳۰۰۰۹۱ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0401639082609
بانک کارآفرین ونک ۵۳۰۰۰۹۱ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 0401641351604
بانک کارآفرین ونک ۵۳۰۰۰۹۱ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1401642251604
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 207.307.49004900.2
بانک تجارت کار ۰۹۶ سپرده کوتاه مدت IR890180000000000156386448 156386448
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده کوتاه مدت IR550640015199671003495001 151-9967-1003495-1
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 151-1405-1003495-1
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR330752041460332000000144 151-1405-1003495-3
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000187
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۷۹۰ سپرده کوتاه مدت IR590180000000000079067512 79067512
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۷۹۰ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 6159811873
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 151-1405-1003495-4
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۷۹۰ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 6159811881
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 0414-60-386-000000200
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR850570020790149004900305 151-1405-1003495-5
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 151-1405-1003495-6
بانک کارآفرین ونک ۵۳۰۰۰۹۱ سپرده کوتاه مدت IR540160000000001043964854 0201639339600
بانک مسکن گلستان پاسداران ۲۹۱۷ سپرده کوتاه مدت IR390140040004110001909467 4110001909467
بانک مسکن گلستان پاسداران ۲۹۱۷ سپرده بلند مدت IR390140040004110001909467 5600929334540
بانک مسکن گلستان پاسداران ۲۹۱۷ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 5600929334565
بانک مسکن گلستان پاسداران ۲۹۱۷ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 5600931333090
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR850570020790149004900305 151.1405.1003495.7
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000239
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR960570020790149004900301 0414-60-386-000000257
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نيروي هوائي ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR960570020790149004900301 206-283-6856333-7
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000263
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 206.283.6856333.8
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 0414-60-386-000000273
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 829-111-3938177-4
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده کوتاه مدت IR340130100000000365771685 365771685
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR540130100000000365825645 365825645
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR370130100000000365826145 365826145
بانک صادرات شیخ بهائی ۱۹۰۴۵۳۰ سپرده کوتاه مدت IR710190000000218333344009 02-18333344-00-9
بانک صادرات شیخ بهائی ۱۹۰۴۵۳۰ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0406900454005
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 207.307.49004900.3
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 206.283.6856333.9
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR390140040004110001909467 0414-60-386-000000294
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 207.307.49004900.4
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 206.283.6856333.10
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR200550020685006856333001 0414-60-386-000000301
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 151.1405.1003495.8
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 206.283.6856333.11
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 206.283.6856333.12
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 151.1405.1003495.9
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000316
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414/60/386/000000326
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR550640015199671003495001 151.1405.1003495.10
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 151.1405.1003495.11
موسسه اعتباری ملل جنت‌آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR890180000000000156386448 0414-60-386-000000334
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR890180000000000156386448 151.1405.1003495.12
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 151.1405.1003495.13
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-332-000000344
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 151.1405.1003495.14
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 368619953
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR390140040004110001909467 0414-60-345-000000304
بانک پاسارگاد هفتم تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 207.306.49004900.1
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۰۹۷ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 6159812071
بانک کشاورزی ممتاز احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 1071012029
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 369267965
بانک سامان بورس و اوراق بهادار ۸۴۹ سپرده کوتاه مدت IR040560084981003938177001 849-810-3938177-1
بانک سامان بورس و اوراق بهادار ۸۴۹ سپرده بلند مدت IR860560230011103938177001 2300-111-3938177-1
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000352
بانک سامان بورس و اوراق بهادار ۸۴۹ سپرده کوتاه مدت IR590560230011103938177002 2300-111-3938177-2
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 369612747
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 0414-60-386-000000356
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-345-000000356
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0414-60-386-000000361
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-345-000000378
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR390140040004110001909467 1006-60-935-000000360
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 370453645
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 151-1405-1003495-15
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-345-000000381
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 206.283.6856333.13
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 206.283.6856333.14
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 206-283-6856333-15
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 206-283-6856333-16
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 0414-60-345-000000403
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۰۷۹۰ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0479601658395
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۰۷۹۰ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0479601666367
بانک تجارت بورس و اوراق بهادار ۰۷۹۰ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0479601674277
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR390140040004110001909467 0414-60-345-000000414
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR880750041410277000000210 0414-60-360-000000009
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR880750041410277000000210 0414-60-360-000000008
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR880750041410277000000210 0414-60-360-000000007
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 372274705
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 151.1405.1003495.16
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-360-000000022
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 372560052
بانک رفاه بلوار دریا ۱۳۰۰۱۹۵ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 372644454
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 1006-60-935-000000430
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1006-60-935-000000433
بانک کشاورزی احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1077599620
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 206-283-6856333-17
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 1006-60-935-000000441
بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1006-60-935-000000446
بانک اقتصاد نوین فلکه دوم نیروهوائی ۲۰۶ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 206.283.6856333.18
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 0414-60-345-000000451
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 0414-60-345-000000459
بانک ملت بورس کالا ۶۲۱۱۷ سپرده کوتاه مدت IR650120020000009053422216 9053422216
بانک ملت بورس کالا ۶۲۱۱۷ سپرده بلند مدت IR860752041460332000000548 9086638929
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR880750041410277000000210 151-1405-1003495-17
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR880750041410277000000210 151-1405-1003495-18
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR570570020790149004900324 151-1405-1003495-19
بانک کشاورزی احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1081138517
بانک گردشگری توانیر ۱۵۱ سپرده بلند مدت IR380640011110431003495002 151-1405-1003495-20
بانک کشاورزی احمدقصیر ۱۲۴۶ سپرده بلند مدت IR540160000000001043964854 1081248123