صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۸۷۶,۴۵۲ ۶.۴۶ ۲,۲۵۴,۰۲۰ ۸.۹۷ ۲,۲۱۴,۸۵۲ ۹.۱۸ ۲,۰۹۱,۶۴۹ ۸.۳۴
سایر سهام ۳۵۲,۰۵۸ ۲.۶۰ ۱,۰۶۷,۳۴۷ ۴.۲۵ ۹۶۸,۸۴۶ ۴.۰۱ ۸۰۹,۸۷۵ ۳.۲۳
اوراق مشارکت ۵,۵۲۵,۵۷۷ ۴۰.۷۴ ۱۱,۹۵۰,۳۴۱ ۴۷.۵۷ ۱۲,۲۳۲,۶۷۳ ۵۰.۶۸ ۱۲,۳۸۶,۸۹۴ ۴۹.۳۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶,۵۸۴,۴۸۷ ۴۸.۵۵ ۹,۳۴۲,۷۲۰ ۳۷.۱۹ ۸,۲۰۰,۹۲۰ ۳۳.۹۸ ۹,۲۰۱,۳۴۵ ۳۶.۶۹
سایر دارایی‌ها ۱۰۶,۱۰۸ ۰.۷۸ ۲۶۰,۳۷۲ ۱.۰۴ ۳۱۱,۱۴۷ ۱.۲۹ ۳۷۹,۸۹۲ ۱.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۱۶,۸۹۴ ۰.۸۶ ۲۴۵,۶۳۵ ۰.۹۸ ۲۰۹,۳۰۵ ۰.۸۷ ۲۱۱,۴۵۰ ۰.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد