صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶۳۱,۵۲۵ ۵.۵۶ ۱,۴۸۴,۴۵۴ ۵.۳۷ ۱,۷۰۵,۳۷۲ ۵.۸ ۱,۹۰۹,۸۷۹ ۶.۸۲
سایر سهام ۲۱۰,۹۱۵ ۱.۸۵ ۱,۱۹۹,۴۴۶ ۴.۳۴ ۱,۲۸۴,۸۹۱ ۴.۳۷ ۱,۲۸۰,۶۵۳ ۴.۵۷
اوراق مشارکت ۴,۳۵۵,۳۶۱ ۳۸.۳۳ ۱۱,۲۸۸,۲۶۹ ۴۰.۸۴ ۱۳,۸۷۴,۷۲۵ ۴۷.۱۹ ۱۲,۶۸۷,۹۵۹ ۴۵.۳۱
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۹۹۴,۴۸۳ ۵۲.۷۵ ۱۳,۲۸۸,۰۵۰ ۴۸.۰۸ ۱۲,۱۷۳,۲۸۶ ۴۱.۴ ۱۱,۸۰۳,۵۰۶ ۴۲.۱۶
سایر دارایی‌ها ۸۰,۴۱۱ ۰.۷۱ ۱۲۶,۷۲۹ ۰.۴۶ ۱۵۷,۴۳۴ ۰.۵۴ ۱۰۶,۴۷۰ ۰.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۱,۳۸۸ ۰.۸۰ ۲۵۲,۶۵۸ ۰.۹۱ ۲۰۶,۵۸۰ ۰.۷ ۲۱۱,۱۰۷ ۰.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد