صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶-۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶- دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷- ساعت۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۷ اسفندماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲- ساعت۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲ اسفندماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۱ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۱ آذرماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷-۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷- ساعت۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۴ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۷شهریورماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۸مردادماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۰ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۰خردادماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۰۴اردیبهشت ماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۱ اسفندماه۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲۹ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۳اسفندماه۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶-۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶-۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶- ساعت۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶- ساعت۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۶خردادماه۱۴۰۱-۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۶خردادماه۱۴۰۱-۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰-۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰- ساعت۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳۹ صورت جلسه مجمع مورخ ۰۷فروردين ۱۴۰۱ صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز؛ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۰۷فروردین ماه۱۴۰۱- ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
۴۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۰۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶