صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲- ساعت۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲ اسفندماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۶ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۱ آذرماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷-۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷- ساعت۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۹ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۷شهریورماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۲ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۸مردادماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۰خردادماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۰۴اردیبهشت ماه۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳-۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳- ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۲۱ اسفندماه۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲۴ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري (صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز) مورخ ۱۳اسفندماه۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶-۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶-۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۲۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶- ساعت۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶- ساعت۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۶خردادماه۱۴۰۱-۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۶خردادماه۱۴۰۱-۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰-۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰- ساعت۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳۴ صورت جلسه مجمع مورخ ۰۷فروردين ۱۴۰۱ صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز؛ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۰۷فروردین ماه۱۴۰۱- ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
۳۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۰۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶