صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(بررسی شده توسط حسابرس) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی یازده ماه و۲۴روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(بررسی شده توسط حسابرس) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی یازده ماه و۲۴روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی یازده ماه و۲۴روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی یازده ماه و۲۴روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی هشت ماه و۲۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی هشت ماه و۲۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی پنج ماه و۲۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی پنج ماه و۲۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی پنج ماه و۲۲روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی پنج ماه و۲۲روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی دو ماه و۲۲روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادهامرز مربوط به دوره مالی دو ماه و۲۲روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود