صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۰.۰۹۸ (۰.۳۲۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۰.۸۶۱ %۴.۴۰۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۱.۹۸۹ %۱.۳۷۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۶.۳۶۲ (۱.۶۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۱۲.۵۶ (۰.۵۰۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۲۴.۵۸۲ %۱۹.۱۶۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ %۴۵.۹۱۷ %۶۷.۲۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۵۵ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۳)% (۱۰.۱۶)%