صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۰.۱ (۰.۳۲) ۴۳.۰۶ (۶۹.۲۴)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰.۳۸ ۲.۹ ۳۰۵.۵۴ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰.۰۹ ۱.۵۴ ۳۸.۲۴ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۲ ۰
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰.۱۲ ۰.۴۳ ۵۴.۱۴ ۳۷۹.۸۶
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۱۸) ۲۴.۱۸ (۴۸.۹۱)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۰۴) (۰.۷۹) (۱۳.۴۴) (۹۴.۵)
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۸ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۴.۲ (۵۶.۲)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۰۳) (۰.۰۳) (۱۰.۲۸) (۱۰.۰۶)
۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۰۳ ۲۴.۲۴ ۱۱.۹۹
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۴۳ ۰.۳ ۳۷۵.۴۷ ۲۰۱.۳۹
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ (۰.۱۲) ۰.۲۲ (۳۵.۳۲) ۱۲۱.۹۹
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۰۷) (۰.۸۹) (۲۲.۴۳) (۹۶.۱۹)
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۳ ۰