صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱,۹۰۹,۸۷۹ ۶.۸۲ % ۱,۲۸۰,۶۵۳ ۴.۵۷ % ۱۲,۶۸۷,۹۵۹ ۴۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۳,۵۰۶ ۴۲.۱۶ % ۱۰۶,۴۷۰ ۰.۳۸ % ۲۱۱,۱۰۷ ۰.۷۵ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱,۸۷۳,۸۱۹ ۶.۶۲ % ۱,۲۹۰,۳۳۷ ۴.۵۶ % ۱۲,۶۸۷,۷۷۹ ۴۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۲۱,۴۶۱ ۴۲.۸۴ % ۱۱۰,۲۳۴ ۰.۳۹ % ۲۱۰,۲۵۱ ۰.۷۴ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱,۸۴۹,۶۲۴ ۶.۶۱ % ۱,۲۹۱,۵۲۱ ۴.۶۱ % ۱۲,۶۸۵,۷۹۳ ۴۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۶,۳۵۲ ۴۲.۳۵ % ۱۰۲,۴۰۴ ۰.۳۷ % ۲۰۹,۹۳۵ ۰.۷۵ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱,۷۹۸,۳۱۰ ۶.۴۵ % ۱,۲۵۰,۸۷۵ ۴.۴۹ % ۱۲,۷۲۲,۲۲۱ ۴۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۸,۳۰۰ ۴۲.۳۵ % ۹۷,۹۷۶ ۰.۳۵ % ۲۰۵,۵۰۷ ۰.۷۴ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱,۷۹۸,۳۱۰ ۶.۴۵ % ۱,۲۵۰,۸۷۵ ۴.۴۹ % ۱۲,۷۱۵,۸۴۲ ۴۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۰,۷۱۰ ۴۲.۳۴ % ۹۷,۱۶۱ ۰.۳۵ % ۲۰۵,۵۰۷ ۰.۷۴ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱,۷۹۸,۳۱۰ ۶.۴۶ % ۱,۲۵۰,۸۷۵ ۴.۴۹ % ۱۲,۷۰۹,۴۶۸ ۴۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۹۵,۹۱۷ ۴۲.۳۵ % ۹۳,۵۵۷ ۰.۳۴ % ۲۰۵,۵۰۷ ۰.۷۴ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱,۷۹۶,۸۰۸ ۶.۳ % ۱,۲۴۹,۹۰۶ ۴.۳۸ % ۱۲,۷۰۱,۷۴۵ ۴۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۹۱,۹۲۲ ۳۸.۱۹ % ۱,۶۷۵,۱۸۱ ۵.۸۷ % ۲۰۳,۴۶۹ ۰.۷۱ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱,۷۸۶,۶۳۰ ۶.۰۳ % ۱,۲۳۸,۳۵۷ ۴.۱۸ % ۱۴,۲۸۸,۷۰۹ ۴۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۱۲,۲۲۴ ۴۰.۵۴ % ۱۰۲,۰۳۹ ۰.۳۴ % ۲۰۴,۹۵۱ ۰.۶۹ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱,۸۱۲,۰۶۸ ۶.۰۶ % ۱,۲۵۰,۹۴۰ ۴.۱۸ % ۱۴,۲۸۱,۰۱۳ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۷۰,۱۵۴ ۴۱.۰۲ % ۸۹,۵۹۴ ۰.۳ % ۲۰۵,۳۷۷ ۰.۶۹ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱,۸۱۲,۰۶۸ ۶.۰۶ % ۱,۲۵۰,۹۴۰ ۴.۱۹ % ۱۴,۲۷۳,۵۵۷ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۳,۳۸۶ ۴۱.۰۲ % ۸۸,۶۱۱ ۰.۳ % ۲۰۵,۳۷۷ ۰.۶۹ %