صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۲,۰۹۲,۱۵۲ ۸.۵۱ % ۸۲۵,۷۲۰ ۳.۳۶ % ۱۲,۳۹۱,۲۸۳ ۵۰.۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۸۵,۸۷۴ ۳۵.۳۳ % ۳۷۸,۴۰۷ ۱.۵۴ % ۲۱۲,۲۹۰ ۰.۸۶ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۲,۰۹۱,۶۴۹ ۸.۳۴ % ۸۰۹,۸۷۵ ۳.۲۳ % ۱۲,۳۸۶,۸۹۴ ۴۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۹,۲۰۱,۳۴۵ ۳۶.۶۹ % ۳۷۹,۸۹۲ ۱.۵۱ % ۲۱۱,۴۵۰ ۰.۸۴ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۲,۱۰۶,۹۵۸ ۸.۳ % ۸۴۶,۶۳۷ ۳.۳۳ % ۱۲,۳۷۰,۳۶۳ ۴۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۰,۴۰۱ ۳۷.۲۶ % ۳۸۹,۹۰۸ ۱.۵۴ % ۲۱۴,۴۲۹ ۰.۸۴ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۲,۱۵۸,۸۷۳ ۸.۴۲ % ۸۷۷,۹۶۹ ۳.۴۳ % ۱۲,۳۶۱,۶۴۹ ۴۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۷۳,۹۰۱ ۳۷.۷۵ % ۳۳۸,۵۱۹ ۱.۳۲ % ۲۱۴,۳۸۵ ۰.۸۴ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۲,۱۵۸,۸۷۳ ۸.۴۳ % ۸۷۷,۹۶۹ ۳.۴۳ % ۱۲,۳۵۴,۸۸۷ ۴۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۷۳,۹۰۱ ۳۷.۷۷ % ۳۳۰,۶۱۱ ۱.۲۹ % ۲۱۴,۳۸۵ ۰.۸۴ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۲,۱۵۸,۸۷۳ ۸.۴۳ % ۸۷۷,۹۶۹ ۳.۴۳ % ۱۲,۳۴۸,۱۳۲ ۴۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۷۳,۹۰۱ ۳۷.۷۹ % ۳۲۲,۷۱۵ ۱.۲۶ % ۲۱۴,۳۸۵ ۰.۸۴ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۲,۱۴۸,۲۰۹ ۸.۴۴ % ۸۷۳,۷۳۰ ۳.۴۳ % ۱۲,۳۴۹,۲۳۰ ۴۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۵,۹۸۶ ۳۷.۵۳ % ۳۲۴,۷۲۵ ۱.۲۸ % ۲۱۳,۴۱۲ ۰.۸۴ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲,۱۴۸,۲۰۹ ۸.۴۴ % ۸۷۳,۷۳۰ ۳.۴۳ % ۱۲,۳۴۲,۴۸۵ ۴۸.۵ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۵,۹۸۶ ۳۷.۵۵ % ۳۱۶,۹۸۶ ۱.۲۵ % ۲۱۳,۴۱۲ ۰.۸۴ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲,۱۴۸,۲۰۹ ۸.۴۵ % ۸۷۳,۷۳۰ ۳.۴۳ % ۱۲,۳۳۵,۷۴۷ ۴۸.۵ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۵,۹۸۶ ۳۷.۵۷ % ۳۰۹,۳۹۰ ۱.۲۲ % ۲۱۳,۴۱۲ ۰.۸۴ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۲,۱۴۹,۵۶۴ ۸.۵ % ۸۷۰,۰۵۰ ۳.۴۴ % ۱۲,۳۳۰,۰۰۷ ۴۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۹,۴۱۴,۱۶۸ ۳۷.۲۴ % ۳۰۵,۵۶۲ ۱.۲۱ % ۲۱۲,۵۴۲ ۰.۸۴ %