صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۴۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/14 10,208 10,197 10,113 -84 0 6,113,600,000 32,500,000 3,402,100,000 2,716,500,000 27,700,083,377,915
2 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/13 10,198 10,187 10,107 -80 0 6,113,600,000 0 3,369,600,000 2,749,000,000 28,004,188,792,405
3 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/12 10,159 10,148 10,064 -84 23,000,000 6,113,600,000 0 3,369,600,000 2,749,000,000 27,898,093,791,908
4 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/11 10,149 10,139 10,064 -75 0 6,090,600,000 0 3,369,600,000 2,726,000,000 27,638,503,866,372
5 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/10 10,144 10,133 10,059 -74 0 6,090,600,000 0 3,369,600,000 2,726,000,000 27,623,320,693,013
6 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/09 10,138 10,128 10,054 -74 0 6,090,600,000 68,500,000 3,369,600,000 2,726,000,000 27,608,134,762,760
7 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/08 10,126 10,116 10,012 -104 0 6,090,600,000 111,500,000 3,301,100,000 2,794,500,000 28,268,230,247,244
8 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/07 10,120 10,110 10,023 -87 0 6,090,600,000 27,700,000 3,189,600,000 2,906,000,000 29,379,804,864,266
9 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/06 10,124 10,114 10,024 -90 0 6,090,600,000 0 3,161,900,000 2,933,700,000 29,670,738,825,062
10 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/05 10,118 10,108 10,019 -89 0 6,090,600,000 0 3,161,900,000 2,933,700,000 29,654,591,687,485
11 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/04 10,112 10,102 10,014 -88 0 6,090,600,000 0 3,161,900,000 2,933,700,000 29,636,711,668,196
12 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/03 10,107 10,097 10,009 -88 0 6,090,600,000 0 3,161,900,000 2,933,700,000 29,620,551,125,967
13 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/02 10,101 10,091 10,004 -87 0 6,090,600,000 61,200,000 3,161,900,000 2,933,700,000 29,603,494,126,259
14 صندوق اعتماد هامرز 1402/12/01 10,104 10,094 10,009 -85 0 6,090,600,000 17,900,000 3,100,700,000 2,994,900,000 30,229,951,874,439
15 صندوق اعتماد هامرز 1402/11/30 10,098 10,088 10,022 -66 125,000,000 6,090,600,000 0 3,082,800,000 3,012,800,000 30,394,198,814,928
16 صندوق اعتماد هامرز 1402/11/29 10,055 10,045 10,034 -11 29,000,000 5,965,600,000 23,300,000 3,082,800,000 2,887,800,000 29,007,564,267,303
17 صندوق اعتماد هامرز 1402/11/28 10,067 10,057 10,018 -39 0 5,936,600,000 11,300,000 3,059,500,000 2,882,100,000 28,984,825,142,730
18 صندوق اعتماد هامرز 1402/11/27 10,074 10,064 10,036 -28 0 5,936,600,000 0 3,048,200,000 2,893,400,000 29,120,257,003,418
19 صندوق اعتماد هامرز 1402/11/26 10,069 10,059 10,032 -27 0 5,936,600,000 0 3,048,200,000 2,893,400,000 29,104,566,999,350
20 صندوق اعتماد هامرز 1402/11/25 10,063 10,053 10,026 -27 0 5,936,600,000 0 3,048,200,000 2,893,400,000 29,087,718,010,988